top of page

WERKWIJZE

Traject:

Wilt u zich aanmelden bij Domentis dan heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig voor generalistische basis GGZ. Naast een verwijsbrief dient u tevens een identiteitsbewijs of paspoort mee te nemen naar het eerste gesprek. Heeft u vragen over de verwijzing dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via het telefoonnummer 06-44770119.
 

Intake

Nadat u zich heeft aangemeld, wordt in overleg  het intakegesprek gepland. Dit gesprek duurt ongeveer een uur en is bedoeld om uw klachten te inventariseren, stil te staan bij mogelijke oorzaken en uw hulpvraag te bespreken. Tevens wordt er vaak, aanvullend, gebruik gemaakt van vragenlijsten om een duidelijker beeld te krijgen. Mocht vanuit dit eerste gesprek blijken dat behandeling binnen de specialistische GGZ geïndiceerd is, dan wordt dit met u besproken en samen gezocht naar een passende doorverwijzing.
 

Behandeling

Aan de hand van uw behandeldoelen wordt een behandelplan opgesteld, en afhankelijk van de diagnose en de ernst van de klachten zal een kortdurend, middel of intensief zorgtraject opgestart  worden. De sessies duren ongeveer 45 minuten en in de beginfase zullen de afspraken wekelijks of tweewekelijks worden gepland. In overleg  kan de frequentie van de gesprekken in een latere fase verlaagd worden.Van belang is dat u voldoende vertrouwen heeft om weer op eigen kracht verder te gaan.
 

Privacy

Alleen met uw toestemming kan overleg plaatsvinden met de huisarts, bedrijfsarts of familie. Indien u geen toestemming geeft, dan wordt er gewerkt volgens de privacyregels van mijn beroepsgroep. Tijdens de behandeling zullen de belangrijkste zaken omtrent uw behandeling vastgelegd worden in een dossier. Deze gegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden en zijn alleen ter inzage voor uzelf en de behandelaar.
 

Vergoeding

Vanaf 1 januari 2014 geldt dat iedereen vanuit de basisverzekering recht heeft op psychologische zorg zonder dat er een eigen bijdrage betaald dient te worden. Bij lichte of matig-ernstige psychische problematiek kan de huisarts of praktijkondersteuner  u doorverwijzen naar Domentis voor behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ.  
Domentis heeft met de volgende zorgverzekeraars een contract voor 2017, te weten CZ, DSW, de Friesland, Menzis, Multizorg, VGZ en Zilveren kruis (en de daaronder vallende zorgverzekeraars). Dit betekent dat declaratie rechtstreeks bij de zorgverzekeraar plaatsvindt. Met de overige zorgverzekeraars heeft Domentis geen contract, een traject  wordt dan gedeeltelijk vergoed. Je betaalt dan eerst zelf de rekening (zie onderstaande tabel voor de tarieven) die je vervolgens in kunt dienen bij je zorgverzekeraar. Neem contact op met je zorgverzekeraar of raadpleeg je polis voordat je met de behandeling start, zodat je weet wat je precies vergoed krijgt.
Prestaties en tarieven Generalistische Basis GGZ per 01-01-2018
 
Prestatie/zorgtraject                 Duur (max. in minuten)               Max. NZA tarief (per traject)
 
Basis GGZ Kort                           294                                               €  487,26
Basis GGZ Middel                       495                                               €  830,23
Basis GGZ Intensief                    752                                                €  1.301,85
Onvolledig behandeltraject        120                                                €  198,88
 
Bepaalde diagnoses en problematiek vallen niet onder de verzekerde GGZ-zorg, zoals aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen, behandeling daarvoor dient altijd door de cliënt zelf betaald te worden. Domentis hanteert dan de volgende tarieven per sessie: € 95,- (individueel, 45 min) of € 115,- (gesprek met meerdere gezinsleden, 60 min).
No show: indien je niet op de gemaakte afspraak verschijnt zonder afmelding, zul je hiervoor een no-show rekening van € 50,- ontvangen. Let op, deze wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar of gemeente!

Klachten

Domentis wil de zorgverlening zo goed als mogelijk afstemmen op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent of ergens een klacht over heeft, maak dit dan meteen bespreekbaar. Tevens is Domentis aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van P3NL (zie website: http://P3NL.nl).
Er is een klachtenfolder beschikbaar en een (online) klachtenformulier. De klachtenfolder download je binnenkort hier online.
bottom of page